” مسئله اینست” باید مسئله ی شیرازه باشد!

اولین گفتگوی من با یکی از اساتید کتابداری (فاطمه رهادوست) که در نشریه الکترونیکی شیرازه منتشر شد. فاطمه رهادوست نیاز به معرفی ندارد. شاگردان بسیاری در حوزه کتابداری و اطلاع­رسانی تربیت …

Read More