درغارهایمان بمانیم یا به فتحِ دشت خطرکنیم؟

  در نهایت هدف از زندگی کشفِ خود است انهم خودِعریان. خودِرها. خودی که پشت هیچ نقاب فرهنگی و اخلاقی و مذهبی و فلسفی پنهان نشده باشد.بعضی ها شهامتِ تجربه …

درغارهایمان بمانیم یا به فتحِ دشت خطرکنیم؟ Read More