از میان کاغذها بر باد رفته/یادهای فراموش شده ۵

خندیدید؟ خودتان برایم نوشته بودید، نامه را که باز کردم اولین عبارتش همین بود،  فرشته دختر صاحبخانه نامه شما را گذاشته بود پشت در  و رفته بود.  برای باز کردن نامه شما عجله نمیکنم …

Read More

چرا کسی جواب “گوبینو” را نمیدهد؟

۱.هرودوت مورخ بنام یونانی زیاد هم در روایت تاریخ سر سازگاری با ایرانیان ندارد اما با اینهمه مینویسد: “چیزی که برای پارسی، کردنش ممنوع است گفتنش نیز جایز نیست.پارسی دروغگویی …

Read More