از میان کاغذها بر باد رفته/یادهای فراموش شده 5

خندیدید؟ خودتان برایم نوشته بودید، نامه را که باز کردم اولین عبارتش همین بود،  فرشته دختر صاحبخانه نامه شما را گذاشته بود پشت در  و رفته بود.  برای باز کردن نامه شما عجله نمیکنم …

از میان کاغذها بر باد رفته/یادهای فراموش شده 5 Read More

چرا کسی جواب “گوبینو” را نمیدهد؟

1.هرودوت مورخ بنام يوناني زياد هم در روايت تاريخ سر سازگاري با ايرانيان ندارد اما با اينهمه مينويسد: “چيزي كه براي پارسي، كردنش ممنوع است گفتنش نيز جايز نيست.پارسي دروغگويي …

چرا کسی جواب “گوبینو” را نمیدهد؟ Read More