از دروس”خارج فقه و اصول” تا ورود به “surreyانگلستان !(1)

گفتگوو با دکتر علیرضا طالب پور در فروردین هشتادو هفت نجام شد و از آنجا که طولانی بود در دو بخش در شیرازه آپلود شد و اینجا نیز همانطور میشود!

از دروس”خارج فقه و اصول” تا ورود به “surreyانگلستان !(1) Read More