از چشم دموكرات و از گوش فناتيك!

1. سلام.لابد سرکارید حالا.روزهای تابستان گاهی عجیب کش دار میشوند، اما نمیشود خجسته گی این تابستان را با این هوای باد و بارانی که دارد ندیده گرفت، بلاتشبیه شده است …

از چشم دموكرات و از گوش فناتيك! Read More