این روزهای من، اسماییل فصیح و جلال اریان

  این روزها و این زمانه هیچ چیز مانند خواندن آرامم نمی کند.حتی نوشتن نیز آن آرامش سابق را به من نمیدهد. دوست دارم بیشتر جهان را نگاه کنم.به ادمها …

این روزهای من، اسماییل فصیح و جلال اریان Read More