اورکنیم …ما مردمانی گیج و سرگردانیم …. نابالغ!

  واقعیت اینست ما مردمی شده ایم بلاتکلیف و سردرگم که خوب و بد را نه میفهمیم و نه تلاش میکنیم که بفهمیم ما به شدت هرچه تمام تر در …

اورکنیم …ما مردمانی گیج و سرگردانیم …. نابالغ! Read More