تصادفي كه از مهندس كشاورزي ، يك كتابدار ساخت

مقدمه درست است كه گاهي بي دقتي­هاي انسان­ها تصادفات و حوادث را به­وجود مي­آورند از آن طرف قضيه هم نبايد غافل بود كه گاه تصادفات و حوادثي كه در زندگي …

تصادفي كه از مهندس كشاورزي ، يك كتابدار ساخت Read More