گفتگو با ایران شناس ژاپنی (پروفسور ماکوتو)

این گفتگو را در سال هشتاد و هفت انجام دادیم.من به اتفاق غلامرضا امیر خانی. و در شیرازه منتشر شد. ماکوتو هم فارسی را خوب حرف میزد و هم بعدها …

گفتگو با ایران شناس ژاپنی (پروفسور ماکوتو) Read More