حرفه ای درکجا؟ هنرمندی،روشنگری یا هیچکدام؟

  1. بارهاست که میخواهم درباره اهل سینما و موسیقی و تئاتر ونقاشی و هنربه طور کلی و موضع گیری های سرسری و آبکی ،عقب افتاده از زمان خود و …

حرفه ای درکجا؟ هنرمندی،روشنگری یا هیچکدام؟ Read More