انقراض نژاد ادميان-اتاق دانستگی و غروب بت ها!

شاید سال هشتادو دو این را نوشتم…اما هنوز که میخوانم ترس برم میدارد…خصوصا عبارت سوم از نیچه! امروز قصد ان كرده ام كه تنها سه عبارت به غايت سهمگين و …

انقراض نژاد ادميان-اتاق دانستگی و غروب بت ها! Read More