راه بادیه این نیست

  بی حرف؟/.به کجا؟/.راه بادیه این نیست./قرارمان این نبود/گردباد_راهزن_ معنا را دست کم نگیر/بیابان_پیش رو سراب و واحه کم ندارد/ واحه را سراب نگیر و سراب را واحه / خزیدن …

راه بادیه این نیست Read More