سرنوشت نه در پیشانی،بلکه در دستان ماست!

سال هشتادو پنج،مرداد و شهریور میدانستم که آن سال ،آخرین سالی ست که درآن نشریه قلم میزنم،پس در هر شماره از “ان زاویه” که میدیدم تلاش میکردم تا گره های …

سرنوشت نه در پیشانی،بلکه در دستان ماست! Read More