به تو فکر میکنم عزیزم، تو به حرف های من فکر نکن

  ميداني عزيزم گاهي همين كه افتاب طلوع ميكند بايد لباس رزم بپوشي! يعني روز گند و كثافتي آغاز ميشود. بايد خيره خيره به دنيا نگاه كني كه فك نكند …

به تو فکر میکنم عزیزم، تو به حرف های من فکر نکن Read More