گفتگو با علی اکبر اشعری،رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

پاییز 84/ اولین و آخرین گفتگوی من با علی اکبر اشعری مشاورفرهنگی احمدی نژاد و رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی/ تازه امده بود/ قرار گفتگو را میگذاریم و حتی …

گفتگو با علی اکبر اشعری،رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران Read More