ما مردمان کوچک و این مردان بزرگ!

  به روزی نرسیده هنوز که استاد احسان یارشاطر هم با این جهان خداحافظی می کند انچنان که ایرج افشار و باستانی پاریزی و دیگران چند سالی زودتر، محفلشان حالا …

ما مردمان کوچک و این مردان بزرگ! Read More