اورامانات و آوازخوانش

سالي گذشته است…. بي حنجره حتي… بي تو….بي ترانه……و آوازهاي تو در نهان ترين خاطرات_ زيباترين لحظات_ بي بديل ترين ثانيه هاي _پردرنگ ترين عاشقانه هاي_ ما زبانه ميكشد…هي ..هي …

اورامانات و آوازخوانش Read More