ای کاش سر قبر “اخلاق” عکس میگرفتی!

  دیرتر ها،دوستی که دور است رفته بود سر قبر هدایت!اینجا بیا هم نبود. یک عکسی از قبرهدایت گرفته بود و فرستاده بود به یادگار.پاریس. گورستان پرلاشز، قطعه 85.عکس قبر …

ای کاش سر قبر “اخلاق” عکس میگرفتی! Read More