حمید جان ،آقای خسرو شکیبایی شما مرگ را به کام خود کشیدید! نه مرگ شما را!

یک شنبه سی ام تیرماه هشتاد و هفت، برای خسرو شکیبایی و گاه به گا ه غریب مینماید مرگ حتی برای چون منی که مرگ چون سایه “خیزم” میکند! غریبی …

حمید جان ،آقای خسرو شکیبایی شما مرگ را به کام خود کشیدید! نه مرگ شما را! Read More