برای کامران فانی، به بهانه شصت وشش سالگی !

هفته پیش،نمیدانم چه روزی اما سه شنبه برای کامران فانی جشن شصت وشش سالگی میگیرند و ما یادمان میرود،انهم بیخ گوشمان! و ما همیشه یادمان میرود آقای فانی! …سر به …

برای کامران فانی، به بهانه شصت وشش سالگی ! Read More