ظلمت،دانایی و کارگردانی که مدام کات میدهد!

بابک احمدی در مقدمه کتاب ؛ خاطرات ظلمت؛از قول محمد بن محمود همدانی حکایت میکند که: در کوه اصفهان  چاهی ست قعر ان پدید نیست.کودکی در ان افتاد.به روزگار اسحاق …

Read More