مدرن نیست ها خلق میکنند،پست مدرن ها اوراق.

۱.یکی از دوستان مطلبی نوشته بود پیرامون انتخابات ریاست جمهوری آنهم چند روز پس از ان بهتی که گرفته بود سراسر مملکت را … این دوست ،انتخابات  را تابلویی عظیم …

مدرن نیست ها خلق میکنند،پست مدرن ها اوراق. Read More