زندگی، خیابان نیست، ” دور برگردان” ندارد!

1.خیلی چیزها د رجهان تغییر کرده است. یعنی جلو رفته است. عقب گردی نبوده و نیست.  انها که عشق ” دوربرگردان”  دارند با سر به زمین میخورند. ابزار جدید در …

زندگی، خیابان نیست، ” دور برگردان” ندارد! Read More