“جنبه” آنکه دارد و ما که نداریم!!

مطلب  باز هم برای یکی دو سال قبل  است، خودمان هم نمیدانیم این مطالب تاریخ گذشته کی  تمام میشود،ولی چاره ندارم،باید همه را جمع کنم اینجا که وقتی خواستم این …

“جنبه” آنکه دارد و ما که نداریم!! Read More