آموزش کتابداری در بحرانی ترین وضعیت به سر می برد

مرداد و شهریور 83/ با خانم بهاره رها دوست  نیز چند مرتبه گفتگو کردم،این اولین با ربود،رک و راست حرف میزد و البته بی تعارف، اولین گفتگوی من با او واکنش …

آموزش کتابداری در بحرانی ترین وضعیت به سر می برد Read More