مرتضی پاشایی، هنربندان! و اسید پاشان

1.مرتضی پاشایی را نمیشناختم.مگر همین چند روز اخیر که خبر بیماری اش را شنیدم و دنبال کردم. خواننده ی نسل من نبود.هیچ وقت نشنیدمش.پس تعلق عاطفی و ذهنی با او …

مرتضی پاشایی، هنربندان! و اسید پاشان Read More