از زنان خيابانی تا مردمان خيابانی تر!

زنان خياباني نام ديگر فاحشگاني است كه به هردليلي تنها سرمايه خود(تن ) را ميفروشند تا زندگي را بگذرانند!…اين زنان نه فرصت تبليغ كالاي خود را دارند ونه مانند قشرهاي ديگر مردم خود را مركز هستي و جامعه

Read More