دوباره زلزله،دوباره حرف مفت، دوباره دلهره !

سرخط: رییس دولت به زیمباوه سفر کرد،کشوری که فقط متورم است، همین! روزگار: ما که نه، ولی عاقل تر ها میدانند که سفر به کشوری اینچنینی  هیچ ندارد برای مملکت، …

دوباره زلزله،دوباره حرف مفت، دوباره دلهره ! Read More