بزرگترین عدد اول ، هفت شهر عشق و هفت خان ما!

این مطلب برای حدود دو سال پیش است…یک خبری خواندم درباره “عدد اول” …کمی سرگردان شدم ..یعنی متوجه نشدم قضیه را.  این نوشته نتیجه همان سرگردانی من بود! رسیده و …

بزرگترین عدد اول ، هفت شهر عشق و هفت خان ما! Read More