عیدمان مبارک ،لیاقتش را داریم!!!

عید سال هشتاد و سه،عید سال هشتاد و چهار،عید ساله هشتادو پنج، شش، هفت، هشت،نه، …کدام عید اینگونه نبوده و نیست؟ عیدتان مبارک….صد سال به این سالها..مبارک است..خیلی مبارک است…اصلا …

Read More