عيدمان مبارک ،لياقتش را داريم!!!

عید سال هشتاد و سه،عید سال هشتاد و چهار،عید ساله هشتادو پنج، شش، هفت، هشت،نه، …کدام عید اینگونه نبوده و نیست؟ عيدتان مبارك….صد سال به اين سالها..مبارك است..خيلي مبارك است…اصلا …

عيدمان مبارک ،لياقتش را داريم!!! Read More