دست دادن ظريف واوباما و نقش خانواده در سفر به نيويورك!

  **با توجه با اخبار واصله از مملكت امريكا و دست دادن “ظريف” با حسين باراك اوباما و اووووووووووووووووووج دل واپزي! در ميان تني چند از هموطناني كه از بس …

دست دادن ظريف واوباما و نقش خانواده در سفر به نيويورك! Read More