مدیریت کتابداران،نقطه و فعلا پایان بحث!

سال 84/ پاییز در شماره پیشین خبرنامه بحث مدیریت کتابداران را باز کرده بودم،خودم نیز یاداشت هایی نوشته بودم و  از ان زاویه که میدیدم  اوضاع را توصیف میکردم. در …

مدیریت کتابداران،نقطه و فعلا پایان بحث! Read More