ماها مرده مثل سنگیم…ماها مرده..ماهاسنگیم…

کم پیش می امد که زمزمه های بی دلیلم را بنویسم،یا حالش نبود  یا خودم  از ان زمزمه لذت نمیبردم  یا اینکه  گم و گور میشد میان رژه ی همیشگی …

ماها مرده مثل سنگیم…ماها مرده..ماهاسنگیم… Read More