“خرد” در ذهن و زبان طلبه نظامیه !

هضت پیشرو، یگانه و بی همانندی نظیر ساختن مدارس متعدد نظامیه در سراسر ایران زمین، توسط خواجه نظام االملک وزیر خردمند وپایان بین ایرانی در حکومت سلجوقی، آدمیانی شگفت انگیز و …

“خرد” در ذهن و زبان طلبه نظامیه ! Read More