و زنان گاه اینگونه فاسدند و بیشتر از مردان!

دقیق به یاد ندارم..شاید سال هشتاد و دو این را نوشتم..هنوز هم کم و بیش اینگونه فکر میکنم… 1. اين ديگر حرف جديدي نيست ؛زنان يك تيره و طايفه كه اگاه …

و زنان گاه اینگونه فاسدند و بیشتر از مردان! Read More