“رسیدن” وجوهات شب عید به یکجور، “رفتن” به چندجا !

آقا ابوالقاسم قربانت گردم…کاغذعزیزت رسید! امر کرده بودید که برای آرامش خاطر ابوی و عزیز جان، کاغذی داده و این شب عیدی اوضاع منزل را شرح داده تا بلکه  خاطر …

“رسیدن” وجوهات شب عید به یکجور، “رفتن” به چندجا ! Read More