گزارش خبرگزاری کتاب از حرف های من در سرای اهل قلم

سال هشتادو هفت، اردیبهشت، همیشه به دوستان انجمن می گفتم که باید افراد مستعد و دست به قلم  را شناخت  و کمی اموزش داد تا فردای روزگار انجمن و جامعه …

گزارش خبرگزاری کتاب از حرف های من در سرای اهل قلم Read More