خواب خوب خواب ها

  ..و شايد بهتر باشد كه همه اينها خواب باشد..روزهاي خوب خواب باشد…نفس هاي عميق خواب باشد…حرف هاي خودماني خواب باشد…حراج احساس خواب باشد…چشم انداختن ميان چشم يكديگر خواب باشد…بالا …

خواب خوب خواب ها Read More