مدیریت کتابداران، چه کسی و چگونه؟

تابستان 84/ ان تابستان  خیلی به مسا له مدیریت کتابداران پرداختم،میخواستم گزارشی هم تهیه کنم و با روسای کتابخانه های مهم پایتخت حرف بزنم،7 کتابخانه رارصد کردم،با همه قرار گذاشتم …

مدیریت کتابداران، چه کسی و چگونه؟ Read More