خواب زده گي و مهاجرنوازي ژرمان ها و خاورميانه ي در دست احداث!

در يكي دو هفته اي كه چند ميليون مهاجران سوري و عراقي ديده شدند! چون بالاخره بيش از چهار سال است كه اوضاع سوريه و عراق به بركت حضرت اسد …

خواب زده گي و مهاجرنوازي ژرمان ها و خاورميانه ي در دست احداث! Read More