مادر بزرگ حال “اق اسدلله” خوب است!

دوم مرداد هشتاد و هفت بود،پایتخت ام القرای جهان اسلام دست کمی از روستاها نداشت،روزانه برق طهران در همه جا چندین ساعت مرده بود!مثل انوقت ها که برقی نبود و …

مادر بزرگ حال “اق اسدلله” خوب است! Read More