نعمت،حکمت و عذاب الیم!

25فروردین هشتادو هشت/ نمیدانستم …جریان نرگس را نمیدانستم …درست در لحظاتی مشغول نوشتن این مطلب بودم…نرگس در میان باران و برف تصادف میکند و ما نمیدانستیم..چهار یا پنج  ماه بعد …

نعمت،حکمت و عذاب الیم! Read More