ظلمت،دانایی و کارگردانی که مدام کات میدهد!

بابك احمدي در مقدمه كتاب ؛ خاطرات ظلمت؛از قول محمد بن محمود همداني حكايت ميكند كه: در كوه اصفهان  چاهي ست قعر ان پديد نيست.كودكي در ان افتاد.به روزگار اسحاق …

Read More