عدالت در توزیع اگاهی=توسعه پایدار جهان

سال 84/بهار من زیاداهل نوشتن مقاله نیستم،یعنی حوصله ندارم و نمیتوانم در چارچوب مقالات علمی بمانم،و شاید برای همین است که بیشتر ترجیج میدهم فکر و نظرم را در قالب یک …

عدالت در توزیع اگاهی=توسعه پایدار جهان Read More

گفتگو با سید کاظم موسوی بجنوردی رییس کتابخانه ملی

اذرو دی ماه 1382/چند روز بعد از زلزله بم انروزها سید کاظم موسوی بجنوردی ریاست کتابخانه ملی را بر عهده داشت.قبلش هم سید محمد خاتمی آنجا بود .راستش من اصلا …

گفتگو با سید کاظم موسوی بجنوردی رییس کتابخانه ملی Read More