پیام “میلیونر زاغه نشین” : اثبات نظریه دایی جان ناپلئون!

این مطلب را چند روز بعد از دیدن فیلم نوشتم ،شاید یک سال و نیم قبل ،اگر فیلم را ندیده باشید شاید معنا دار نباشد این مطلب، اگر توانستید ببینید. …

پیام “میلیونر زاغه نشین” : اثبات نظریه دایی جان ناپلئون! Read More