محمد علی فروغی،تخم لق کردستان مستقل! و دردی که درمان نشد

  *”این تخم لق کردستان مستقل را انگلیس‌ها در دهن اکراد شکسته و خاطر دولت ترکیه را از این جهت متزلزل ساخته‌اند و البته ما هم باید مثل آنها متزلزل …

Read More