ارسطو حیا کن/ این منطق رو رها کن!

صغري=ايرانيان زرنگ ترين مردم جهان هستند.(کدام ایرانی میگوید نه؟!!!!) كبري=زرنگ ها هميشه ته چاه هستند.(اين هم حرف و مثل خود ايراني هاست …نیست؟) نتيجه= یعنی ما ته چاه هستیم؟! عمرا!!! …

ارسطو حیا کن/ این منطق رو رها کن! Read More