مدیریت کتابداران، چه کسی و چگونه؟

تابستان ۸۴/ ان تابستان  خیلی به مسا له مدیریت کتابداران پرداختم،میخواستم گزارشی هم تهیه کنم و با روسای کتابخانه های مهم پایتخت حرف بزنم،۷ کتابخانه رارصد کردم،با همه قرار گذاشتم …

Read More