عدالت در توزیع اگاهی=توسعه پایدار جهان

سال 84/بهار من زیاداهل نوشتن مقاله نیستم،یعنی حوصله ندارم و نمیتوانم در چارچوب مقالات علمی بمانم،و شاید برای همین است که بیشتر ترجیج میدهم فکر و نظرم را در قالب یک …

عدالت در توزیع اگاهی=توسعه پایدار جهان Read More