**با توجه با اخبار واصله از مملکت امریکا و دست دادن “ظریف” با حسین باراک اوباما و اووووووووووووووووووج دل واپزی! در میان تنی چند از هموطنانی که از